Cnit09

Cnit09

2023-09-24 20:46:50

Create and run container CentOS 7.9 from Dockerfile

Để build được image chúng ta cần install docker. Link hướng dẫn install docker tại đây

Bước 1: Tạo file Dockerfile

#Sử dụng CentOS 7.9 image làm base
FROM centos:7.9.2009

#Cài đặt SSH Server
RUN yum -y install openssh-server && \
  yum clean all && \
  rm -rf /var/cache/yum

#Tạo thư mục chứa keys và sửa đổi quyền truy cập
RUN mkdir /var/run/sshd && \
  chmod 0755 /var/run/sshd

#Tạo host keys
RUN ssh-keygen -A

#Cài đặt sudo và tạo user "hocdev"(mật khẩu là password) với quyền sudo
RUN yum -y install sudo && \
  useradd -m -s /bin/bash hocdev && \
  echo 'hocdev:password' | chpasswd && \
  echo 'hocdev ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' >> /etc/sudoers

#mở port 22 để SSH
EXPOSE 22

#Khởi động SSH Server khi container được khởi chạy
CMD ["/usr/sbin/sshd", "-D"]

Bước 2: build image

#Build image có tên là centos7
docker build -t centos7 .

Bước 3: Kiểm tra image

docker images

Bước 4: Tạo container 

#Port 2222 dùng SSH từ các server khác.
#Container có tên là: centos-ssh-container
docker run -d -p 2222:22 --name centos-ssh-container centos7

Bước 5: Kiểm tra container

#list tất cả container hiện có trên server
docker ps 
docker ps -a

 

Create and run container CentOS 7.9 from Dockerfile
0 Likes0 Comments