Phước

Phước

2023-09-25 16:35:58

Chuyển đổi Int, Float sang String và ngược lại trong Golang

Trong ngôn ngữ lập trình Go (Golang), bạn có thể thực hiện việc chuyển đổi giữa chuỗi (string) và số nguyên (int) hoặc số thực (float) bằng cách sử dụng các hàm có sẵn trong golang. Dưới đây là hướng dẫn cách thực hiện các phép chuyển đổi này:

Chuyển đổi từ chuỗi (string) thành số nguyên (int) và số thực (float):

1. String to int

// Sử dụng hàm Atoi (ASCII to integer) để chuyển đổi từ chuỗi thành số nguyên.
i, err := strconv.Atoi(str)
if err != nil {
	fmt.Println("Lỗi chuyển đổi:", err)
	return
}

2. String to float64

// Sử dụng hàm ParseFloat để chuyển đổi từ chuỗi thành số thực (float64).
f, err := strconv.ParseFloat(str, 64)
if err != nil {
	fmt.Println("Lỗi chuyển đổi:", err)
    return
}

Chuyển đổi từ số nguyên (int) hoặc số thực (float) thành chuỗi (string):

1. Int to string:

// Sử dụng hàm Itoa (integer to ASCII) để chuyển đổi từ số nguyên thành chuỗi.
str := strconv.Itoa(i)

2. Float to string:

// Sử dụng hàm FormatFloat để chuyển đổi từ số thực thành chuỗi với định dạng.
str := strconv.FormatFloat(f, 'f', -1, 64)

Trên đây là các cách cơ bản để thực hiện chuyển đổi giữa chuỗi và số nguyên hoặc số thực trong Golang.

Chuyển đổi Int, Float sang String và ngược lại trong Golang
0 Likes0 Comments