Cnit09

Cnit09

2023-09-13 07:00:24

Install Docker, Docker compose

Cài đặt docker:

1. Cài đặt Docker:

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sh get-docker.sh

2. Test Docker

curl -fsSL https://test.docker.com -o test-docker.sh
sh test-docker.sh

3. Start Docker, kiêm tra trạng thái và enable auto start auto khi server reboot

systemctl start docker
systemctl enable docker
systemctl status docker

 4. Kiểm tra docker

docker --version

5. Add user cần run vô group Docker($USER là user cần run docker)

usermod -aG docker $USER

6. Run docker hello world

docker run hello-world

Cài đặt docker compose

1. Download docker compose

curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

2. Sau khi tải xong, cấp quyền exec cho binary Docker Compose:

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

3. Kiểm tra cài đặt

docker-compose --version

Install Docker, Docker compose
1 Likes1 Comments
Cnit09

Cnit09

Goodjob