Phước

Phước

2023-09-15 14:30:19

Thêm data vào một mảng struct trong Golang

Để thêm giá trị vào một mảng (array) có dạng struct, bạn có thể làm như sau:

1. Định nghĩa struct của bạn:

type MyStruct struct {
  Key  string
  Value int
}

2. Tạo một mảng của struct:

var myArray []MyStruct

3. Tạo 1 vòng lặp và trong vòng lặp bạn có thể tạo một thể hiện của struct, đặt giá trị và sau đó thêm nó vào mảng:

for i := 0; i < 5; i++ { // Ví dụ vòng lặp 5 lần
  // Tạo một data của struct
  newItem := MyStruct{
    Key:  "Key" + strconv.Itoa(i), // Đặt key dựa trên i
    Value: i * 10,         // Đặt giá trị dựa trên i
  }

  // Thêm data vào mảng
  myArray = append(myArray, newItem)
}

Sau khi hoàn thành vòng lặp, mảng myArray sẽ chứa tất cả các giá trị struct mà bạn đã tạo trong vòng lặp, và bạn có thể truy cập chúng theo index hoặc duyệt qua chúng theo cách thông thường.

Đây là đầy đủ mã:

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

type MyStruct struct {
  Key  string
  Value int
}

func main() {
  var myArray []MyStruct

  for i := 0; i < 5; i++ {
    newItem := MyStruct{
      Key:  "Key" + strconv.Itoa(i),
      Value: i * 10,
    }
    myArray = append(myArray, newItem)
  }

  // In ra mảng đã tạo
  for _, item := range myArray {
    fmt.Printf("Key: %s, Value: %d\n", item.Key, item.Value)
  }
}

Kết quả sẽ in ra:

Key: Key0, Value: 0
Key: Key1, Value: 10
Key: Key2, Value: 20
Key: Key3, Value: 30
Key: Key4, Value: 40

Mảng myArray bây giờ chứa 5 phần tử struct với các giá trị key và value tương ứng.

Thêm data vào một mảng struct trong Golang
0 Likes0 Comments