Cnit09

Cnit09

2023-10-08 07:08:23

Install Golang for Linux

Để cài đặt Golang trên môi trường Linux, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Tải xuống bản phân phối Golang phù hợp với hệ điều hành Linux từ trang web chính thức của Golang: https://golang.org/dl/. Bạn có thể chọn phiên bản Linux x86 hoặc Linux x86-64 tuỳ thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng.

Ví dụ: Để tải xuống phiên bản Linux x86-64, bạn có thể sử dụng lệnh sau trên Terminal: 

$ wget https://golang.org/dl/go1.20.5.linux-amd64.tar.gz

Giải nén tệp tin bản phân phối Golang vừa tải xuống bằng lệnh sau:

$ tar -C /usr/local -xzf go1.20.5.linux-amd64.tar.gz

​Đặt các biến môi trường cần thiết bằng cách chỉnh sửa tệp tin .bash_profile trong thư mục gốc của người dùng.

​$ vi ~/.bash_profile

Thêm các dòng sau vào cuối tệp tin:

​export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin
export GOPATH=$HOME/go
export PATH=$PATH:$GOPATH/bin

Lưu và đóng tệp tin.

Cập nhật các biến môi trường đã cấu hình bằng cách chạy lệnh sau:

​$ source ~/.bash_profile

Kiểm tra xem Golang đã được cài đặt thành công bằng cách chạy lệnh:

$ go version

Nếu bạn nhìn thấy phiên bản Golang hiện ra, tức là quá trình cài đặt đã thành công.

Install Golang for Linux
0 Likes0 Comments