Cnit09

Cnit09

2023-10-08 13:34:48

Các keywords cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Golang

Dưới đây là một số từ khóa (keywords) quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Golang:

1. Các từ khóa kiểu dữ liệu:

 • bool: kiểu dữ liệu boolean (true/false)
 • byte: kiểu dữ liệu byte (8 bit)
 • string: kiểu dữ liệu chuỗi
 • int, int8, int16, int32, int64: kiểu dữ liệu số nguyên (với các kích thước khác nhau)
  uint, uint8, uint16, uint32, uint64: kiểu dữ liệu số nguyên không dấu (với các kích thước khác nhau)
 • float32, float64: kiểu dữ liệu số thực
 • complex64, complex128: kiểu dữ liệu số phức
 • rune: kiểu dữ liệu rune (32 bit, tương đương với một mã Unicode)
 • error: kiểu dữ liệu lỗi

2. Các từ khóa điều khiển luồng:

 • if, else: điều kiện if-else
 • switch, case, default: câu lệnh switch-case
 • for: vòng lặp for
 • range: duyệt qua các phần tử trong một tập hợp (slice, map, array, channel, string)

3. Các từ khóa khai báo và khởi tạo:

 • var: khai báo biến
 • const: khai báo hằng số
 • type: khai báo kiểu dữ liệu tùy chỉnh (type alias hoặc struct) 
 • func: khai báo hàm 
 • package: khai báo gói (package) 

4. Các từ khóa quản lý biến và hàm:

 • defer: hoãn việc thực hiện một hàm cho đến khi hàm chứa nó thoát
 • go: chạy một hàm trong một goroutine (goroutine là các luồng nhẹ trong Golang)
 • select: chọn một trong các trường hợp trong các phép toán giao tiếp với channel
 • return: trả về giá trị từ một hàm

5. Các từ khóa quản lý cấu trúc dữ liệu:

 • struct: khai báo cấu trúc (struct)
 • interface: khai báo giao diện (interface)
 • map: khai báo và sử dụng map (bảng ánh xạ)
 • chan: khai báo và sử dụng channel (kênh giao tiếp)

6. Các từ khóa quản lý package và module:

 • import: nhập gói (package) từ một module khác
 • export: xuất gói (package) để sử dụng từ bên ngoài module

7. Các từ khóa quản lý lỗi và xử lý lỗi:

 • error: định nghĩa kiểu lỗi
 • panic: tạo ra một lỗi và dừng chương trình
 • recover: khôi phục lại quá trình thực thi sau khi xảy ra panic
Các keywords cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Golang
0 Likes0 Comments