Phước

Phước

2024-01-04 10:16:02

Hướng dẫn Tạo Người Dùng và Cấp Quyền Trong MySQL

Tạo và quản lý người dùng trong MySQL là một phần quan trọng của việc bảo mật cơ sở dữ liệu. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về cách tạo một người dùng trong MySQL và cấp quyền cho họ cho một cơ sở dữ liệu cụ thể.

Bước 1: Đăng nhập vào MySQL Server

Mở terminal hoặc command prompt và sử dụng lệnh sau để đăng nhập vào MySQL server:

mysql -u root -p

Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu cho người dùng root.

Bước 2: Tạo người dùng mới

Sử dụng lệnh CREATE USER để tạo một người dùng mới. Thay thế 'new_user' 'password' bằng tên người dùng và mật khẩu bạn muốn:

CREATE USER 'new_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Nếu bạn muốn cho phép người dùng kết nối từ mọi nơi, bạn có thể sử dụng % thay vì 'localhost'.

Bước 3: Tạo cơ sở dữ liệu (nếu chưa có)

Nếu cơ sở dữ liệu chưa tồn tại, bạn có thể tạo nó bằng lệnh CREATE DATABASE:

CREATE DATABASE your_database_name;

Bước 4: Cấp quyền cho người dùng

Sử dụng lệnh GRANT để cấp quyền cho người dùng trên cơ sở dữ liệu đã tạo. Thay thế 'your_database_name', 'new_user''ALL PRIVILEGES' nếu bạn muốn chỉ định các quyền cụ thể:

GRANT ALL PRIVILEGES ON your_database_name.* TO 'new_user'@'localhost';

Nếu bạn chỉ muốn cấp quyền đọc và ghi, bạn có thể sử dụng SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE thay vì ALL PRIVILEGES.

Bước 5: Làm mới các quyền

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn cần làm mới các quyền để thay đổi được áp dụng ngay lập tức:

FLUSH PRIVILEGES;

Bước 6: Kiểm tra quyền

Sử dụng lệnh SHOW GRANTS để kiểm tra xem quyền đã được cấp đúng cách cho người dùng:

SHOW GRANTS FOR 'new_user'@'localhost';

Bước 7: Thoát khỏi MySQL

Sử dụng lệnh sau để thoát khỏi MySQL:

EXIT;

Đó là hướng dẫn cơ bản với bước kiểm tra quyền sau khi cấp quyền để đảm bảo rằng người dùng có đủ quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của mình.

Hướng dẫn Tạo Người Dùng và Cấp Quyền Trong MySQL
0 Likes0 Comments