Cnit09

Cnit09

2023-10-14 12:00:33

Thiết lập cấu hình cơ bản PostgreSQL

Sau bài hướng dẫn install postgresql, nay chúng ta sẽ bắt đầu config postgresql đơn giản và thông dụng.

Giả sử chúng ta có 2 server như sau:

Server 01 có ip là 172.18.2 và đây là server chạy portgesql server

Server 02 có ip là 172.18.3 và là client dùng connect postgesql trên server 01.

Đầu tiên chúng ta sẽ thay đổi port và host của postgresql:

File postgresql.conf(file này sẽ nằm trong folder data của portgresql) chứa các thiết lập chung cho hệ thống PostgreSQL:

port = 5432
listen_addresses = 'localhost,172.18.0.2'
max_connections = 100

Bước 2: Chúng ta sẽ cho server 02(172.18.0.3) có thể kết nối vào postgresql trên server 01 (172.18.0.2)

File pg_hba.conf (file này sẽ nằm trong folder data của portgresql)  quản lý quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu

host all all 172.18.0.3/24 md5

Lưu ý: 

- Chúng ta có thể thay đổi thông tin host,post cho phù hợp với server của mình

- Nên allow đúng những server nào cần kết nối để đảm bảo an toàn.

Thiết lập cấu hình cơ bản PostgreSQL
0 Likes0 Comments