Phước

Phước

2023-09-20 10:26:55

Install NodeJS và PM2 bằng công cụ quản lý NVM trên CentOS7

Node.js là một môi trường chạy mã JavaScript phía máy chủ phổ biến được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web và PM2 là một trình quản lý tiến trình Node.js giúp quản lý các ứng dụng Node.js dễ dàng hơn. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng NVM (Node Version Manager) để cài đặt Node.js và PM2 trên CentOS 7.

Bước 1: Cài đặt NVM Trước tiên, bạn cần cài đặt NVM để quản lý phiên bản Node.js trên CentOS 7. Mở terminal và chạy các lệnh sau:

# Cài đặt git (nếu chưa có)
sudo yum install git -y

# Tải và cài đặt NVM
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.5/install.sh | bash

# Load NVM vào phiên làm việc hiện tại
source ~/.bashrc

Bước 2: Cài đặt Node.js Sử dụng NVM để cài đặt phiên bản Node.js bạn muốn. Dưới đây là ví dụ cài đặt Node.js phiên bản LTS (Long Term Support):

# Xem danh sách các phiên bản Node.js có sẵn
nvm ls-remote

# Cài đặt phiên bản Node.js LTS (v14.17.6 là ví dụ)
nvm install 14.17.6

# Sử dụng phiên bản Node.js mới cài đặt
nvm use 14.17.6

# Kiểm tra phiên bản Node.js
node -v

Bước 3: Cài đặt PM2 Tiếp theo, bạn có thể cài đặt PM2 để quản lý ứng dụng Node.js. Sử dụng npm (Node Package Manager) để cài đặt PM2:

# Cài đặt PM2 toàn cục
npm install pm2 -g

# Kiểm tra phiên bản PM2
pm2 -v

Bước 4: Sử dụng PM2 Sau khi cài đặt PM2, bạn có thể sử dụng nó để quản lý ứng dụng Node.js. Dưới đây là một số lệnh cơ bản:

Chạy một ứng dụng Node.js với PM2:

pm2 start app.js

Liệt kê tất cả các ứng dụng đang chạy bởi PM2:

pm2 list

Dừng một ứng dụng:

pm2 stop 

Khởi động lại một ứng dụng:

pm2 restart 

Xóa một ứng dụng khỏi danh sách quản lý của PM2:

pm2 delete 

Bây giờ, bạn đã cài đặt thành công Node.js và PM2 bằng NVM trên CentOS 7 và có thể bắt đầu sử dụng chúng để phát triển và quản lý ứng dụng Node.js của bạn.

Install NodeJS và PM2 bằng công cụ quản lý NVM trên CentOS7
0 Likes0 Comments