Cnit09

Cnit09

2023-10-21 13:39:52

Setup mongodb trên centos 7

Bước 1: Download source 

mkdir -p /opt/mongodb && cd /opt/mongodb
wget "https://fastdl.mongodb.org/tools/db/mongodb-database-tools-rhel70-x86_64-100.9.0.tgz"
wget "https://fastdl.mongodb.org/linux/mongodb-linux-x86_64-rhel70-7.0.2.tgz"
wget "https://downloads.mongodb.com/compass/mongosh-2.0.2-linux-x64.tgz"

Bước 2: giải nén source và copy binary vào path /opt/mongodb/bin/

mkdir -p /opt/mongodb/bin/
cd /opt/mongodb/
tar -xvf mongodb-database-tools-rhel70-x86_64-100.9.0.tgz
tar -xvf mongodb-linux-x86_64-rhel70-7.0.2.tgz
tar -xvf mongosh-2.0.2-linux-x64.tgz
rsync -avr mongodb-database-tools-rhel70-x86_64-100.9.0/bin/* /opt/mongodb/bin/
rsync -avr mongodb-linux-x86_64-rhel70-7.0.2/bin/* /opt/mongodb/bin/
rsync -avr mongosh-2.0.2-linux-x64/bin/* /opt/mongodb/bin/

Bước 3: tạo file config mongodb (/opt/mongodb/mongo_27017.conf)

net:
  port: 27017

net:
  bindIp: 0.0.0.0

storage:
  dbPath: /data/mongodb

systemLog:
  destination: file
  path: /data/mongodb/mongod.log
  logAppend: true

security:
  authorization: enabled

port: MongoDB listens cho client connect. Mặc định là 27017.

bindIp: listent trên card netword nào của server. Dùng 0.0.0.0 sẽ listent tất cả trên card network của server.

dbPath: Folder chứa dữ liệu.

systemLog: Folder chứa file log

security: Có 2 option disabled,enabled. Kết nối có user và pass và kết nối ko cần user,pass

Bước 4: Start mongodb

/opt/mongodb/bin/mongod -f /opt/mongodb/mongo_27017.conf --fork

Bước 5: connect mongodb

#connect mongodb khi option security là disabled 
/opt/mongodb/bin/mongosh mongodb://localhost:27017

#connect mongodb khi option security là enable
/opt/mongodb/bin/mongosh mongodb://localhost:27017  --username username --authenticationDatabase admin
Setup mongodb trên centos 7
0 Likes0 Comments